Keskkonnahoid ja jätkusuutlik majandamine

Kriitilised keskkonnaprobleemid vajavad lahendusi

Inimkonna ühed suurimad väljakutsed käesoleval sajandil on kliimamuutused, looduslike elukeskkondade hävimine ja järjest kasvav elanikkond, kelle tarbimisvajadusega kaasneb üha suurem surve Maa niigi piiratud ressurssidele.

Võtmeteguriks jätkusuutlikuma toimimise teel peetakse üleminekut lineaarselt majandusmudelilt ringmajandusele, mida iseloomustab muuhulgas ka ressursside efektiivsem kasutamine ja jäätmete kasutamine ressursina.

Üks väga problemaatiline jäätmeliik on toidujäätmed.

 • Euroopa Liidus tekib hinnanguliselt 100 miljonit tonni toidujäätmeid aastas.
 • Globaalselt läheb umbes kolmandik kogu maailmas toodetud toidust raisku, põhjustades seeläbi 8% kogu maailma kasvuhoonegaasidest.
 • Kui toidujäätmed oleksid riik, oleks see USA ja Hiina järel kolmandal kohal kliimasoojenemisele suurima mõjuga riikide arvestuses.

Praegusel hetkel on toidu- ja teiste biojäätmete käitlemine Eestis aga väga problemaatiline – kokku tekib Eestis üle 90 tuhande tonni toidujäätmeid aastas, nende liigiti kogumist rakendatakse aga vaid üksikutes omavalitsustes. Seetõttu lõpetab suur osa biojäätmetest koos olmejäätmetega prügilas, kus nad anaeroobses keskkonnas lagunedes metaani eraldavad – metaani suhteline kasvuhooneefekti tekitav mõju on aga 21 korda suurem kui süsinikdioksiidil.

Biojäätmete korralik kompostimine on seega kliimaprobleemide vastu võitlemisel oluline abivahend – arvutuste järgi on globaalselt kompostimise potentsiaal vähendada aastaks 2050 kasvuhoonegaase 2,3 miljardi tonni võrra.

Kompostimise abil muudetakse jäätmed kasulikuks ressurssiks

Profile Grupi pakutavad orgaaniliste jäätmete kompostimise lahenduste protsess on loomulik – ei mingeid kemikaale, lisatud kuumust või muud ebaloomulikku tegevust. Protsessi kiirendus toimub tänu õhutamisele. Kompost, mis välja tuleb, on kõrgekvaliteediline ja valmis koheseks kasutamiseks – tegu on orgaanilise väetisega.

Profile Grupp pakub klientidele kompostimise täislahendusi – alates masinatest ja nende opereerimisest kuni kompostimisel tekkinud lõpptoote utiliseerimisega vastavalt kliendi vajadusele.

Sõltuvalt kompostimise lahenduse täpsest valikust annab selle kasutaja oma panuse puhtama ja säästvama elukeskkonna loomisele kahel viisil:

 1. Kompostimine vähendab prügilasse jõudvate jäätmete kogust ja seeläbi seal tekkivate keskkonnakahjulike gaaside kogust, luues selle asemel jäätmetest materjali, millega saab parandada muldade viljakust ja vähendada sünteetiliste väetiste kasutamist põllumajanduses.
  • Põllumajanduses on komposti kasutamisel suurel hulgal kasulikke mõjusid – see toimib mullaparendajana, tõstab mulla toitainerikkust, aitab vältida erosiooni ja vähendada taimehaiguseid.

Oluline keskkonnahoid saavutatakse ka kaudselt tänu sünteetiliste väetiste kasutamise vähendamise, sest viimased hävitavad mulla bioloogilist mitmekesisust, reostavad põhjavett ja panustavad kliimamuutustesse (tänu kahjustunud muldade vähenenud võimele talletada atmosfääris olevat süsinikku).

  • Lisaks sellele, võrreldes orgaaniliste ainete jäätmejaama vedamisega, hoiab selle kohapeal kompostimise abil kokku nii oma transpordikulusid (majanduslik eelis tänu vähenenud prügiveokuludele) kui ka süsinikjälge, sest üldjuhul kasutatakse Eestis fossiilsetel kütustel põhinevaid transpordilahendusi. Pealegi võib komposti edasimüümisest tekkida ettevõttele kasulik lisa tuluallikas
 1. Tootes biojäätmetest biomassi energiat aidatakse vähendada ühiskonna sõltuvust fossiilsetest kütustest ja panustatakse süsinikneutraalse taastuvenergia kasutamisse.
  • Näiteks BioNova komposti kasutamine kohapeal taastuvenergia tootmiseks on kliimanutikas viis oma keskkonnajälje vähendamiseks ettevõttel, kes muidu ostab põlevkivienergiat.

NB! Kuigi biomassi põletamine soojus- ja elektrienergia saamiseks on keskkonnasõbralik ainult seni kuni kütmine on tasakaalus juurdetekkiva biomassi hulgaga, on biojäätmetest kütuse tegemine tunduvalt keskkonnasõbralikum kui jäätmete prügilas ladustamine.

Kokkuvõttes ei ole toiduainetööstustest, majutusasutustest, toitlustus- ja jaemüügiettevõtetest pärinevate toidu- ja köögijäätmete (sh kompostitavate ühekordselt kasutatavate nõude) lihtsalt prügilasse suunamine mitte ainult keskkonnakahjulik, vaid ka majanduslikult mitteotstarbekas, sest jäätmeid ise kompostides on võimalik nendest uus väärtus luua ja panustada jätkusuutlikumasse tulevikku. Ning eelkõige ettevõtete jaoks, kelle äritegevuse tulemusel tekib arvestatav hulk biojäätmeid, peaks jäätmete keskkonnasõbralik käitlemine olema kindel osa nende ühiskondliku vastutustundlikkuse strateegiast.

Keskkonnahoidlikkus, sh jäätmetega seonduv, on Eesti lõpptarbijate seas üha hinnatum teema:

 • 82% Eesti inimestest peab end keskkonnateadlikuks, sh 14% väga keskkonnateadlikuks,
 • 76% Eesti elanike meelest on viimase paari aastaga Eesti inimesed muutunud keskkonna suhtes tähelepanelikumaks ja hoolivad loodusest rohkem;
 • 36% elanikest hindab prügi liigiti kogumise korraldust negatiivselt;
 • Peamine keskkonnasäästlik tegevus on Eesti inimeste jaoks prügi sorteerimine – 79% teeb seda enda sõnul sageli (viimaste aastatega selgelt kasvanud osakaal) – neist 2/3 jaoks on peamne motiiv keskkonnakaitseline;
 • Olulisuselt teine keskkonnasäästik tegevus on Eesti inimeste jaoks toidu ostmisel koguste planeerimine, et vältida ära viskamist – 76% teeb seda enda sõnul sageli (viimaste aastatega selgelt kasvanud osakaal).

Kompostimise lahenduste kasutamine on olulise mõjuga võimalus vähendada enda põhitegevusega seotud keskkonnamõju, kaasates sellesse ka oma kliente/tarbijaid, et neid kõnetada ja luua tugevamat kliendisuhed nende jaoks oluliste väärtuste pinnal. 

Kuidas BioNova aidata saab?

BioNova kompostimislahendused on restoranidele, kaubanduskeskustele, majutusettevõtetele ja teistele toitlustusega tegelevatele asutustele sobiv lahendus anda oma väike, kuid oluline panus jätkusuutlikumasse ja keskkonnasõbralikumasse toimimisse läbi oma biojäätmete kohapeal käitlemise.

BioNova orgaaniliste jäätmete töötlussüsteem suudab 24 tunni jooksul toota orgaanilistest jäätmetest kuiva põleva materjali, mida saab kasutada nii (1) kompostina (orgaanilise väetisena) kui ka (2) suure energiaga biomassi kütusena. Seejuures on oluline rõhutada, et BioNova masinad annavad võimaluse edukalt töödelda ka ühekordselt kasutatavad kompostitavad nõusid, mis vajavad õigeks käitlemiseks tööstuslikku kompostimisprotsessi.

Toidujäätmete, muu orgaanika ja kompostitava pakendi kiirkompostimise protsess toimub suletud keskkonnas kääritustehnoloogia kasutamisega, mil on võrreldes tavapärase kompostimisega rida eeliseid. Näiteks kaasneb sellega väiksem materjali vedu (toidujäätmete mahtu vähendatakse töötluse käigus ca 30%-ni), saadakse kohene taaskasutatav toode, vajatakse vähem ruumi ning kiirkompostimise käigus ei eraldu ebameeldivat lõhna.

Soovid lisainfot? Saada meile kiri!